Shido

22 teksty – auto­rem jest Shi­do.

Da­leki jes­tem od stwier­dze­nia że, mo­je życie jest bez­nadziej­ne. W końcu nadzieja umiera os­tatnia, a ja prze­cież jeszcze żyje. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 listopada 2011, 22:24

Niepełnos­praw­ność jest jak płace­nie rachunków za nie swo­je światło. To nie two­ja wi­na, że ktoś na­robił długów, ale to Ciebie wszys­cy za to wi­nią i to ty po­nosisz konsekwencje. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 20 sierpnia 2011, 00:39

Naj­prościej byłoby po­wie­dzieć nie chce żyć, ale Ty chcesz żyć i to właśnie jest Twój problem. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 lipca 2011, 18:06

Po­siada­nie wad to nie hańba. Hańbą jest nieświado­mość ich posiadania. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 15 marca 2011, 22:21

Przes­tałem już wie­rzyć w Bo­ga, Sza­tana, aniołki i święte­go Mi­kołaja, dlacze­go więc, do cho­lery ciągle wie­rze w miłość? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 marca 2011, 23:48

Kłam­stwo ma krótkie no­gi to praw­da, ale nikt nie po­wie­dział, że nie ma skrzydeł. 

myśl

Pol­ska - Kraj ro­syj­skich za­robków i ame­rykańskich cen. 

myśl
zebrała 12 fiszek

Is­tnieje by umierając, co wieczór od­radzać się wraz z no­wym dniem. 

myśl
zebrała 2 fiszki

Zas­ta­nawiającym jest że, będąc tak blis­ko ideału myśli można być tak da­leki sercu. 

myśl
zebrała 3 fiszki

Miłość pla­toniczna to naj­piękniej­szy rodzaj umysłowe­go upośledzenia. 

myśl
zebrała 6 fiszek
Shido

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Shido

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność